Vælg en side

Persondatapolitik

Persondataforordning

 

Fortegnelse over Privatlivspolitik samt behandlings aktiviteter for:

IndkøbsLiv ApS
CVR nr. 33077939

Den. 13.03.2020

Privatlivspolitik
Virksomhedens dataansvar

Vi behandler ganske få personoplysninger, og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller på foranledning af personen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Michael Mårtensson, ejer af IndkøbsLiv ApS, er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Michael Mårtensson, Salvievej 4, 2630 Taastrup

Tlf. 22128266 – mail: mm@iliv.dk  Web www.iliv.dk

Vi behandler ganske få oplysninger, herunder følgende personoplysninger:

 • Kundeoplysninger, herunder navn, telefonnummer, mail på medarbejdere, i virksomhedregi
 • Oplysninger om ”forretnings-data” – altså de data der er nødvendige for at foretage et service tjek der er udleveret af kunden.
 • Nyhedsbreve kontaktdata som kunden via hjemmesidens kontaktformular oplyser og via underskrevet samtykkeerklæring, typisk er dette kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig, som henvender dig via kontaktformular for et møde om indkøbs løsninger eller som virksomhed, der indgår aftaler om forløb i samarbejde med IndkøbsLiv ApS.

I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Så som LinkedIn el. Facebook

Personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund, i forhold til underskrevet samtykkeerklæring

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger, som kunde i

IndkøbsLiv ApS. for at kunne udføre indkøbsløsningen

 • At det er nødvendigt for at komme i kontakt med dig
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af oplysninger:

 • Virksomhedens kundehåndtering, herunder log-registrering og eventuelle faktureringer

Som led i virksomhedens aktiviteter, hvor der korresponderes med kunderne, primært via mail og telefon

 • Brug af faktura materialer samt eventuelle adgange til forretnings materiale.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger også efter et eventuelt kunde-forhold

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. (f.eks. ved fremsendelse af mail til IndkøbsLiv). Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregiveles af dine personoplysninger

Der videregives kun personoplysninger til tredjepart, hvis det er relevant for at kunne udføre Servicetjek men dog kun efter samtykke til dette.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine oplysninger i en periode i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Det vurderes fra gang til gang, om der er personfølsomme oplysninger i log-bøger, rapporter mv. – forefindes der oplysninger, fjernes disse efter 3 år (det er meget sjældent der er personoplysninger, men kun virksomhedposlysninger)
 • Billedmateriale brugt på sociale medier fjernes som hovedregel ikke igen Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside, eller øverst på denne side.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivpolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivpolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig via vores hjemmeside.

Persondataforordning

Vi behandler data på følgende måde:

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse? Ejeren af Indkøbs Liv ApS
2. Hvad er formålene med behandlingen? Kunderegister, materialedata modtaget af kunden for at kunne udføre et Servicetjek på indkøb,
3. Hvilke personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger:
a)   Navn
b)   Mailadresse
c)   Telefon
d)   Adresse
e)   IP-adresser
4. Hvem behandler vi oplysninger om? Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
a) Kunder, kundeemner, samarbejdspartnere
5. Hvem videregives oplysningerne til? Der videregives ikke oplysninger uden samtykke.
6. Hvornår sletter vi personoplysninger? Vi opbevarer almindelige oplysninger på kunder og kundeemner efter behov, det vurderes løbende om der forefindes personfølsomme oplysninger i materia-lerne, som herefter slettes senest 3 år efter relatio-nens ophør. (dette af hensyn til evt. nyt arrangement med kunden)
7. Hvordan opbevarer vi personoplysnin- ger Oplysninger om personer i virksomheden opbevares primært på lister over kunder (Excel), derudover via fakturering E-conomic
Listerne findes kun i elektronisk form, på Dropbox, med hvem der er databehandleraftale.
Faktura findes i kopi, til regnskab, og gemmes iht. bog-føringsloven.
8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, sørger ejer for anmeldelse til politiet og til Datatil-synet.
9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-sy- stemer? Vores oplysninger forefindes på computer i skyen tilhørende ejeren, som sørger for den nødvendige sikkerhed.